Blog

Een beter rapport voor begrijpend lezen

Bij het ontwikkelen van Faqta Lezen, onze methode voor begrijpend lezen, hebben we een aantal uitgangspunten genomen waarvan we weten dat die effectief zijn: close reading en thematisch werken. Daarbij wordt voor de instructie het GRRIM-model gebruikt. Close reading is een bewezen aanpak voor lezen waarmee leerlingen een beter en dieper begrip van een tekst krijgen. Door met de teksten voor begrijpend lezen thematisch aan te sluiten op andere vakken zijn de leerlingen al bekend met het onderwerp en hebben ze een grotere leesmotivatie. Maar heeft dit ook resultaat?

In februari 2023 zijn de eerste scholen gestart met Faqta Lezen. Onlangs hebben twee van die scholen hun leerlingresultaten voor begrijpend lezen met ons gedeeld. In totaal gaat het om honderd leerlingen. De laatste meting van hun resultaten zónder Faqta was de midden-toets van schooljaar 2022-2023. Inmiddels hebben deze leerlingen een jaar gewerkt met Faqta voor het vak begrijpend lezen, waarbij we hopelijk kunnen zien dat de resultaten op die scholen verbeterd zijn.

Nog geen harde conclusies

Ondanks dat we pas van twee scholen de gegevens hebben kunnen analyseren, zijn we al erg verheugd over deze eerste cijfers. Maar omdat het om de resultaten van slechts honderd leerlingen gaat, willen we benadrukken dat het nog te vroeg is voor harde conclusies. We kunnen bijvoorbeeld niet bewijzen dat er geen andere factoren een rol van betekenis spelen en de prestaties van de leerlingen op een gunstige manier hebben beïnvloed. 

Data: resultaten van de Cito-toetsen van 100 leerlingen

De twee scholen hebben zeer verschillende leerlingpopulaties. Op school A hadden de leerlingen gemiddeld al een erg hoog niveau op het gebied van begrijpend lezen. Een kwart van de leerlingen scoorde ruim bovengemiddeld. Op school B ging dit voor slechts 6% van de leerlingen op en scoorde juist het merendeel onder het landelijk gemiddelde. 


Het percentage leerlingen dat onder het landelijk gemiddelde scoort is op school B aanzienlijk hoger dan op school A.

Op beide scholen zijn de leerlingen in groep 7 begonnen met Faqta Lezen. Inmiddels zitten ze in groep 8. Om zo objectief mogelijk te kunnen meten of het leesniveau van de leerlingen verbeterd is, maken we gebruik van de resultaten van de Cito-toetsen die door school A en B zijn afgenomen. Hierbij wordt vergeleken met het landelijk gemiddelde.  

Iedereen kan teksten beter leren begrijpen

De close reading-aanpak zorgt er, als het goed is, voor dat alle leerlingen complexe teksten beter leren te begrijpen. Voor beide scholen waren we dan ook benieuwd of de groep leerlingen die relatief laag scoorde, kleiner zou worden naarmate de leerlingen langer werkten met Faqta Lezen. Op school A lijkt dit zo te zijn. De laagst scorende 25% van de leerlingen had, voordat Faqta Lezen werd gebruikt, een niveauwaarde van gemiddeld 2,3. Na een jaar begrijpend lezen met Faqta was de gemiddelde niveauwaarde van deze groep gestegen naar 2,8.

Voor de groep als geheel zien we op dat er op school A eveneens betere resultaten worden behaald. In onderstaande grafiek is per niveau weergegeven hoeveel procent van de leerlingen tot die groep behoort.


Op de grafiek is af te lezen dat zowel de onder het landelijk gemiddelde groep (rode en oranje balk) als de op het landelijke gemiddelde scorende groep (gele balk) kleiner wordt. Het aandeel leerlingen dat bovengemiddeld scoort (groene balken) neemt toe. Een jaar later zijn de resultaten voor begrijpend lezen van de gehele groep verbeterd. 

Hoe zit dat op school B?

Zoals gezegd scoorde het merendeel van de leerlingen op school B, voordat met Faqta begonnen werd, onder het landelijke gemiddelde. In de grafiek hieronder is hierin een behoorlijke verandering te zien (rode en oranje balken). 

Bij de laatste toets, voordat met Faqta Lezen werd gewerkt, scoorde 65% van de leerlingen van groep 7 op school B onder het landelijk gemiddelde (rode en oranje balk). Na een half jaar begrijpend lezen met Faqta (aan het eind van groep 7) scoorde nog 55% van de leerlingen onder het gemiddelde. Bij de laatste toets was dit zelfs gedaald naar 50%. Een aardige verbetering dus. 

Beter leesresultaat bij alle leerlingen

Dat het begrijpend lezen-niveau voor deze leerlingen in een jaar tijd flink omhoog is gegaan, blijkt al uit het feit dat het aantal leerlingen dat onder het gemiddelde scoorde, gedaald is. Verder is goed om te zien dat het niveau van de groep als geheel op school B is gestegen. Het aandeel leerlingen dat op het landelijke gemiddelde scoort (gele balk), is ongeveer gelijk gebleven. In de grafiek is te zien dat het aandeel leerlingen dat bovengemiddeld (groene balken) scoort van 18% naar 32% is gegaan. Deze groep is dus bijna verdubbeld. 

We zien dat de groep die bovengemiddeld scoort groeit op beide scholen:


Het percentage leerlingen dat boven het landelijke gemiddelde scoort, stijgt op beide scholen.

Hoe gaat het op jouw school?

We zijn uiteraard zeer blij met deze eerste cijfers. Maar voordat we deze resultaten een-op-een aan het gebruik van Faqta Lezen durven toe te schrijven, hebben we echt meer data nodig. Daarom nodigen we alle scholen die met Faqta Lezen werken uit om hun Cito-scores wat betreft begrijpend lezen met ons te delen. Uiteraard worden de gegevens volledig geanonimiseerd. 

Meedoen met dit onderzoek naar Faqta Lezen? Neem dan contact op met Wouter Delken.

Begrijpend lezen van Faqta uitproberen?

Ben je nu benieuwd hoe Faqta Lezen werkt en of je ook jouw leerlingen daarmee beter kunt maken in begrijpend lezen? Je kunt het vrijblijvend ontdekken. Vraag daarvoor gratis toegang aan. Dan zorgen we ervoor dat je op ons leerplatform kunt en van alle thema's gebruik kunt maken. Met je klas of zelfs met de hele school.

Gratis toegang